onsdag 9 april 2014

Generation interface - #40


Äntligen kan jag stolt meddela att min kandidatuppsats Generation interface: En hermeneutisk komparativ studie av ABC-appar nu finns tillgänglig på Diva-portal (Länk här).

För att ger er en hint om vad uppsatsen handlar om  citerar jag Catharina Hällström som var min examinator på CBK (Centrum för barnkulturforskning) "Mikael Anderssons examensarbete uppvisar en genomtänkt problemställning som på ett intressant och mycket självständigt sätt relaterar till en barnkulturell kontext; i uppsatsen en närläsning av tre ABC-appar för barn mellan 2-6 år. Det estetiska begreppet smak spelar en central roll som utgångspunkt i studien".

Ett smakprov ur uppsatsen:

I det senmoderna samhälle vi lever i idag är vi omringade av texter, bilder och inte minst digitala medier som vill kommunicera med oss, i stort sett konstant. Jag tror därför att det idag finns en allmän längtan efter att skapa meningsfullhet kring denna massiva produktion. Ur ett pedagogiskt perspektiv skulle vi kunna tala om de nödvändiga färdigheter vi behöver för att kunna fungera i ett digitaliserat mediesamhälle. Ur ett estetiskt perspektiv menar jag att det föreligger ett behov av att förstå varför våra upplevelser skiljer sig åt.
    Den digitala miljön tillhör barns livsstil idag, då de är så kallade digitala urinnevånare. Begreppet syftar på att barn föds i en tid då digitala medier redan är etablerade i samhället, och därför är självklara för barnen. Uppsatsens titel, Generation interface, är ursprungligen ett begrepp hämtat från boken Digital kulturformidling - børn og forskere har ordet (red. Hansen & Hansen 2007). Universitetslektor Søren Pold menar att det finns en annan typ av förväntningar på bilder och inte minst att digitalt framställda bilder kan vara något mer än bara bilder (Kulturarvsstyrelsen 2007, sid. 18). Digitala bilder kan inte sällan vara länkar till andra sidor, bilder och texter. Dessa erfarenheter av digitala bilder skapar en förförståelse och förväntningar på pekskärmar.
   Intresset för appar har visat sig enormt. Det har blivit en miljarddollarindustri med barn som målgrupp (Shuler 2012, sid. 6). Med denna uppsats bidrar jag till den i dag starkt begränsade forskningen om appar. Tidigare studier har främst syftat till att undersöka själva mediet och dess pedagogiska potential.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar