söndag 8 december 2013

Om barn och böcker

Astrid Lindgren stod alltid på barnens sida. Hon trodde på barnens kompetens och inneboende kraft, och hade ett fantastiskt barnperspektiv i sitt arbete.  Följande citat har jag tagit från www.astridlindgren.se  Där märks hennes fina barnsyn.

lördag 7 december 2013

Om sagor

Ungefär så här sa Albert Einstein:
Om du vill att dina barn ska bli kloka, läs sagor för dem. Om du vill att de ska bli ännu klokare, läs fler sagor .

Det ligger mycket i det. I en bra saga finns det många bottnar och mycket att fundera och reflektera över. För alla.

torsdag 5 december 2013

Om att skapa

I utvecklandet av barns konstnärliga skapande, också inbegripet bildkonsten, måste man iaktta principen om frihet, vilket för övrigt är ett oundgängligt villkor för varje form av skapande. Detta innebär att barnens skapande sysselsättning varken kan vara obligatorisk eller påtvingad och bara kan uppstå ur barnens egna intressen
Lev S Vygotskij ur "Fantasi och kreativitet i barndomen"

Om lek

Lek är här och nu. Inte väntan på vad som ska komma. Leken varar en evighet och försvinner i ett nafs. Hundra mil avverkas med tre steg och ett år på en sekund. Samtidigt är leken där och då, långt från här och nu.
Ur "I lekens värld" av Birgitta Knutsdotter Olofsson

onsdag 4 december 2013

Om det fantastiska och det verkliga

Lennart Hellsing har inte bara skrivit barnlitteratur. Han har också skrivit om barnlitteratur.  En av hans mest kända böcker (från 1963) heter "Tankar om barnlitteraturen". Där skriver han så här: 

tisdag 3 december 2013

Om intryck och uttryck

En grundläggande drift hos människan är att dela upplevelser med andra, att ge uttryck för den egna personligheten och att bli bekräftad. Kommunikationen, den ömsesidiga personliga bekräftelsen är själva meningen med livet. Barn älskar att uttrycka sig, oavsett språk. Finns det någon som lyssnar, ser och besvarar deras uttryck kommer alla deras språk att växa och de bygger upp en positiv kommunikativ identitet
Ur Musik och språk - ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande av Ulf Jederlund.

måndag 2 december 2013

Om barnperspektiv

Gabriella Ekelund och Annamaria Dahlöf  har skrivit boken "Skarpa lägen"   om barn i svåra situationer. Alla som arbetar med barn borde någon gång läsa denna bok. Det är en bok för reflektion, men den ger också handfast vägledning för den som känner oro över ett barns situation. Författarna skriver om hur viktigt det är att vi vuxna har modet att stå på barnets sida. Boken kan läsas fristående, men kompletteras också av radio- och teveprogram från UR.
"Skarpa lägen" inleds med ett kapitel om barns rätt. Så här definierar Ekelund och Dahllöf begreppet barnperspektiv:
Barnperspektiv är att i dialog möta barnet, lyssna på barnet och med empati och inlevelse försöka förstå barnets situation.
Barnperspektiv är att utifrån denna förståelse ta ansvar för att barnets behov tillgodoses.
Barnperspektiv är att vara medveten om sin egen maktposition som vuxen och se hur det påverkar barnet och barnets uttryckta önskemål.
Barnperspektiv är att väga samman barnets önskan med det man uppfattar som det bästa för barnet och verka för att det förverkligas.
Barnperspektiv är att förstå att barndomen har ett egenvärde. Barndomen är inte bara en förberedelse inför vuxenlivet och barn är inte sina föräldrars bihang.
Barnperspektiv är att förstå att med barnets stigande ålder och mognad följer en allt starkare rätt till inflytande.

söndag 1 december 2013

Om barn

Janusz Korczak var författare och läkare. Under andra världskriget engagerade han sig så enormt i barns rättigheter att det till slut ledde till hans död. Korczsaks sätt att uttrycka sig vittnar om den tid han levde i, men är ändå ett för den tiden modernt sätt att se på att barn och vuxna inte är väsensskilda. Vi är alla människor som är fyllda av känslor av olika slag. 

Vi lägger märke till barnen när de är upphetsade av glädje eller sorg, närhelst de verkar annorlunda än vi, men vi förbiser de tillstånd när de i hög grad liknar oss, i allvaret, den tankfulla tystnaden, i djupa känslor, smärtsamma överraskningar, plågsamma misstankar och malande tvivel. Barn är barn, inte bara när de hoppar omkring på ett ben, utan också när de försöker förstå mysterierna i den fantastiska fabel som livet är.

Ur "Hur man älskar ett barn"