fredag 21 mars 2014

Juvenism - # 21


Dagens ord, hämtat från barnkultursymposiet på CBK (centrum för barnkulturforskning) är begreppet juvenism. Begreppet kommer från Elza Dunkels, som forskar om vad unga gör på nätet. Begreppet juvenism kan exempelvis jämföras med begreppen feminism eller rasism. Ett alternativt ord är begreppet barnism, myntat av barnkulturvetaren Margareta Rönnberg – som för övrigt kallar sig barnist.

När det gäller problematik som anses omgärda barn och unga så finns det som jag ser det klara fördelar med att samla och belysa dessa utifrån ett begrepp. Precis som feminism används för att belysa maktstrukturer där kvinnor behandlas orätt utifrån sitt kön, så kan juvenism användas på liknande sätt utifrån ålder.

Unga framställs inte sällan på ett stereotypiskt vis. Stereotyper som slentrianmässigt godkänns okritiskt av vuxna. De blir inte sällan utmålade som normbrytande, det vill säga att de inte gör som vuxna vill, eller som vuxna förväntar sig.

Med ett begrepp som juvenism kan vi belysa vuxnas tolkningsföreträde, generationsmaktordningar och hur barns och ungas kultur förminskas eller förringas.

Dunkels talar om hur vi behöver kunna synliggöra det osynliga. Därför gillar jag att hon under dagens symposium dessutom använde begreppet intersektionalitet, det vill säga skärningspunkten som beskriver individen utifrån flera aspekter, såsom kön, ålder, etnicitet , klass med mera. Dessa är såklart de kategorier man oftast talar om. Men vi kan även tala om exempelvis nationalitet, språk och handikapp. Jag funderar även på om man inte man även kan tala om subkulturell tillhörighet.

Att beskriva barn är således mer än att bara tala om en åldersgrupp.

Barn blir som exempel misstänkliggjorda som medieanvändare. "Vad gör de på nätet? Varför spelar de så mycket dataspel eller ser så ofta på TV?" Brister i kunskap om barnkultur resulterar i ett utmålande av barn som icke kompetenta och offer. Detta är olyckligt, i synnerhet när nätet ibland beskrivs som en mörk och farlig plats. Detta för tankarna lätt till vad Dunkels kallar "förövarens blick"(jämför med feminismens "den manliga blicken"). Det innebär att vi som vuxna inte bara kan se ett barn som ett barn utan att se barnet som utsatt för potentiell fara.

Jag menar att många barn och unga finner Internet vara en självklar plats för dem att använda, då många har en betydande del av sitt sociala liv där. Jag ska inte förringa att det finns faror och människor som vill manipulera och utnyttja andra. Men vad som är väsentligt och viktigt att lyfta, är att barn och deras möten med såväl goda som dåliga erfarenheter online måste tas på allvar. Det är viktigt att barn som råkat ut för kränkningar inte blir ytterligare förödmjukade.

Juvism blir alltså ett begrepp som kan användas för att tala om barn och ungas utsatta position. Barn och unga är mer eller mindre beroende av vuxna och det medför därför ett vuxet och lyhört ansvar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar