lördag 7 juni 2014

Förskolan vilar på demokratins grund - #99Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i  andra människors situation. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram,
Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningar
Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.
(ur Läroplan för förskolan 1998/2010)
Det är inget litet ansvarsuppdrag vi har i förskolan... Men hur gör vi då, för att arbeta mot dessa ambitiösa, men viktiga mål?

Jag arbetar med de allra yngsta barnen på förskolan:  ett- och tvååringarna. Det är viktigt att börja förmedla värden kring solidaritet och medmänsklighet redan från början. När gruppen formas är det viktigt att pedagogerna finns med, handleder och samtalar med barnen direkt kopplat till konkreta situationer. Pedagogernas förhållningssätt är av stor vikt. Om en grupp formas där empati och omtanke finns med i vardagen tror jag att vi skapar en bra grund att bygga vidare på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar