tisdag 23 december 2014

Lucka 23 - #Stafettjulkalendern 2014

Litteracitet (av engelska literacy ’läs- och skrivkunnighet’), begrepp använt för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande -- Nationalencyklopedin

Traditionellt sett brukar man se på begreppet litteracitet så som det beskrivs i Nationalencyklopedin. Men begreppet har vidgats - det omfattar också tecken och bilder av olika slag. Andra medie- och kommunikationsformer än tidigare har också formats under senare år, och dessa kopplas samman med litteracitetsbegreppet. Man talar i dag om exempelvis digital litteracitet och visuell litteracitet.
Elisabeth Björklund har skrivit avhandlingen”Att erövra litteracitet – Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan” (2008). Björklund utgår i sin studie från det vidgade litteracitetsbegreppet och beskriver hur de allra yngsta barnen i förskolan erövrar sin litteracitet, vad litteraciteten består av i förskolan och vilka sätt de agerar och uttrycker den på.

 
Två angränsande begrepp som Björklund beskriver ingående är litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker. Litteracitetshändelser innebär att barnet formar kategorier kring vissa händelser. Exempelvis ”läsa bok”. Erfarenheter av bokläsning med olika personer blir samlad kunskap för barnet om vad bokläsning kan innebära. Litteracitetspraktiken är hur barnet sedan använder sina kunskaper i särskilda situationer. Det kan exempelvis vara att barnet bär omkring på, eller bläddrar i, en bok.
Forskning kring de yngsta barnens språklighet brukar oftast handla om språkutveckling längs en förväntad väg.  Litteracitet, så som Björklund beskriver det, tänker jag går att koppla till rhizomatiskt lärande: det sker utveckling i alla riktningar och handlar om processerna här och nu, inte förväntade slutprodukter. Barnens litteracitet existerar i ögonblicket och har inte någon specifik början eller ett specifikt slut i en bestämd utvecklingslinje. Jag tänker att det är ett sympatiskt sätt att se på barns språkliga och kommunikativa handlingar och så som man behöver förhålla sig som pedagog till deras litteracitet.

Björklunds text är innehållsrik och diskuterar barns litteracitet ur många fler perspektiv än de jag beskrivit här. Min rekommendation är: Läs den! Den går att ladda ner här.
Den här bloggposten är en del av #stafettjulkalendern 2014, på Martina Lundströms blogg Mötesplats förskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar