tisdag 2 september 2014

En förskola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Förskolan är traditionellt en institution där det praktiska arbetet har värderats högt. Det är ju i viss mån naturligt, eftersom arbetet till största del är praktiskt. Samtidigt ingår det i uppdraget att knyta samman teori och praktik. Förskolans arbete ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5§).

Vad betyder "Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet"? Skolverket skriver att vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet innebär enligt skolverket att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, som är granskad och dokumenterad" 
  
Beprövad erfarenhet innebär alltså inte att en enskild pedagog, eller ett arbetslag, kan säga att något är beprövat, för att de har gjort så i alla år och för att "det alltid har fungerat". Det är inte det som menas med beprövad erfarenhet. Dock är enskilda pedagogers erfarenheter förstås viktiga för barns lärande ur andra aspekter.


@RektorPatrikAsk skrev på twitter den 10 augusti 2014 att
Hos en skicklig pedagog ligger det mycket analys och strategi bakom varje spontant lärtillfälle

Jag tänker ofta att den viktigaste uppgiften i arbetet på förskolan, är att vara medveten om de processer som sker hos och mellan barnen. Utifrån pedagogens profession och erfarenhet måste hen göra val utifrån det hen ser och hör. Jag tror att medvetenheten och förmågan att göra goda didaktiska val utifrån teori och erfarenhet, är vad som utmärker en riktigt skicklig pedagog.

Men hur gör vi då för att säkerställa att förskolans verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur kan alla pedagoger inom förskolan bli skickliga i sitt yrkesutövande, och på att koppla samman teori och praktik? Och vems ansvar är det?

Förra veckan var jag på en föreläsning med Katarina Eriksson Barajas (biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet) I sin föreläsning diskuterade Barajas bland annat hur forskningen och praktiken bör närma sig varandra. Forskningen måste ha betydelse för yrket för att vara relevant. Samtidigt menar hon att det finns en tröghet i systemet som försvårar. Det dröjer länge från det att forskningsstudierna genomförs, till dess att resultatet publiceras.

Jag tror att om en förskolas verksamhet ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett fruktbart sätt, så krävs det att pedagogisk forskning diskuteras och lyfts kontinuerligt. Ett sätt kan vara att arbetslagen knyter forskning till sina utvecklingsområden och de arbetssätt man arbetar utifrån. Jag tror också att det krävs att forskningen känns relevant för det praktiska arbetet. Det vill säga att forskningen är vad man kallar för praxisnära. Pedagogerna måste känna att forskningen kan ge nya perspektiv, på det som de redan arbetar med i sin yrkesvardag. I de allra flesta fall handlar det inte om att göra några stora förändringar i praktiken. Det handlar om att vidga sitt kunnande och att knyta praktiken till teorin.Lästips
Förskolläraren Jenny Wolf deltar i en antologi av Tomas Kroksmark (red.), som  heter "Förskola på vetenskapliggrund"(2014)

Jenny Wolf deltog med en artikel i Didaktisk tidskrift 1/2013. Artikeln heter "En förskola på vetenskaplig grund" den går att läsa här

Bild: lånad från forskning.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar